Home

Welcome to our site! ​Improving students’ skills in English is the main goal of ElevenEng1. Our strong desire is to share our own knowledge and experience for every learner to comprehensively develop skills.

Latest from the Blog

General grammar

1.Mệnh đề quan hệ Đại từ quan hệ Who : Thay thế cho người, làm S trong MĐQH Which: Thay thế cho vật, đồ vật. có thể làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong MĐQH Whose: Thay thế cho sở hữu của người, vật (his, her, its, their, our, my, ’s) Whom: Thay thế choContinue reading “General grammar”

UNIT 10. ENDANGERED SPECIES

[NHỮNG LOÀI ĐỘNG VẬT BỊ ĐE DỌA] – bared teeth (n): răng hở – be driven to the verge of… :bị đẩy đến bờ của….. – biologist /bai’ɔlədʒist/ (n): nhà sinh vật học – deforestation /di,fɔris’tei∫n/ (n): sự phá rừng – derive (from) /di’raiv/ (v): bắt nguồn từ – enact /ɪˈnækt/ (v): ban hành (đạoContinue reading “UNIT 10. ENDANGERED SPECIES”

UNIT 9. DESERTS

[SA MẠC] – almost /’ɔ:lmoust/ (adv): hầu như, gần như – circle /ˈsɜːkl/ (n): đường tròn; (v): xoay quanh, lượn quanh – acacia /ə’kei∫ə/ (n): cây keo – aerial /’eəriəl/ (a): trên trời, trên không – antelope /ˈæntɪləʊp/ (n): nai sừng tầm – cactus /ˈkæktəs/ (n): cây xương rồng – camel /ˈkæml/ (n): lạc đàContinue reading “UNIT 9. DESERTS”

Get new content delivered directly to your inbox.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started